Algemene voorwaarden
Algemene begripsbepalingen

Het opleidingsinstituut: JannyRisonOpleidingen in Enschede.
De leerling: degene die zich na ondertekening van het inschrijfformulier heeft ingeschreven voor een van de door het opleidingsinstituut georganiseerde opleidingen.
De studiegids of website: studie informatie van het opleidingsinstituut waarin alle relevante gegevens van de betreffende opleiding(en) zijn vermeld.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van ťťn of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.

Examen: een door de school afgenomen toets, waardoor een (deel van een) opleiding wordt afgerond. De vorm van een examen kan zijn: theoretische toets, praktijktoets, portfolio-beoordeling, proeve van bekwaamheid en/of assessment.

Deelname aan de opleidingen d.m.v. de overeenkomst
Om te kunnen deelnemen aan een opleiding dient de leerling, (ofwel indien de leerling jonger dan 18 jaar is, zijn ouders of verzorgers) het aanmeldingsformulier te ondertekenen. Bij ontvangst van het volledige ondertekende inschrijfformulier treedt de studieovereenkomst in werking. De leerling ontvangt een bevestiging van inschrijving van het opleidingsinstituut. De leerling/de ouders of verzorgers dienen iedere wijziging in de persoonlijke gegevens, (adres,burgerlijke staat etc.) per omgaande schriftelijk aan de school te melden.

Kosten van de opleiding en betaling van het lesgeld
De kosten van de opleiding bestaan uit de delen zoals beschreven op de website/studiegids en bevatten de delen lesgeld, materialen, leermiddelen en examengeld.

Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan (als beschreven in de cursusinformatie) dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Is termijnbetaling afgesproken en vindt achterstand plaats in deze betaling, kan de schoolleiding eenzijdig de termijnbetaling omzetten in vooruitbetaling van het betreffende totale (nog resterende) cursusbedrag.

De schoolleiding mag cursisten, die niet aan voorgenoemde of anderszins overeengekomen betalingsverplichtingen voldoen, van (verder) onderwijs uitsluiten, terwijl bovendien de gehele verschuldigde onderwijsbijdrage direct opeisbaar is.

Bij gebreken van betaling 7 dagen na vervaldatum is de leerling zonder nadere kennisgeving de wettelijke rente verschuldigd. Indien bij gebreken van betaling de school zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incassomaatregelen wordt het totaal te vorderen bedrag (restant) verhoogd met de gerechtelijk en buitengerechtelijke incasso- c.q. proceskosten, zulks met een minimum van Ä 120,-Voorts wordt de leerling uitgesloten van al het onderwijs, tot de volledige vordering is betaald.

Bij tussentijdse beŽindiging van de schoolactiviteiten kan op betalingen van reeds genoten lessen geen aanspraak worden gemaakt en worden deze derhalve niet gerestitueerd. Nog niet gevolgde maar wel reeds betaalde lessen worden binnen een termijn van 30 dagen door de school aan betreffende leerlingen gerestitueerd. De school aanvaard geen aansprakelijkheid van eventuele gevolgschade voor de leerling, voortvloeiende uit beŽindiging van de schoolactiviteiten.

BeŽindiging van de overeenkomst tijdens de opleiding
Mocht de leerling tijdens de opleiding besluiten af te zien van het verder vervolgen van de opleiding, dan dient dit door middel van een aangetekend schrijven aan de school kenbaar gemaakt te worden. Tussentijdse beŽindiging leidt niet tot restitutie of het vervallen van de betaalplicht van het lesgeld en reeds geleverd, cq besteld lesmateriaal.

Annuleringsvoorwaarden
Bij een overeenkomst (aanmelding) heeft de leerling gedurende veertien dagen na het sluiten van een de overeenkomst met betrekking tot een opleiding het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Annulering geschiedt door een aangetekend schrijven.

Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding is de leerling 10% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van Ä 50,00.

Bij annulering tussen 30 dagen en 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de leerling 25% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van Ä 50,00.

Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de leerling het volledige lesgeld alsmede het werkpakket verschuldigd. Het werkpakket is na het voldoen van de vordering het eigendom van de leerling.

Bevestiging van de opzegging wordt door het opleidingsinstituut schriftelijk gedaan.

Bij overlijden van een cursist wordt de overeenkomst als beŽindigd beschouwd met ingang van de datum van overlijden. Reeds vooruitbetaalde onderwijsbijdrage worden, voor zover deze betrekking hebben op de periode na beŽindiging van de overeenkomst, aan de rechthebbende betaald. De eventuele reeds betaalde studiekosten worden met inachtneming van de bovenstaande inhoudingen door het instituut geretourneerd binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst.

De school is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst op te zeggen indien de leerling zich op een zodanige wijze gedraagt dat de belangen van de school of andere cursisten ernstig worden geschaad.

Het voorgaande laat de verplichting tot betalen van alle uit de overeenkomst voortvloeiende financiŽle verplichtingen bestaan.

Materialen en leermiddelen

Het opleidingsinstituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen kunnen bij het opleidingsinstituut aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de leerling. Boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding betaald te zijn, bij gebrek daarvan wordt de leerling van het onderwijs uitgesloten. Alle schade door de leerling aan het schoolgebouw, het meubilair etc., toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de leerling of zijn wettelijke vertegenwoordigers worden hersteld. De leerling is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen van derden.

Lestijden en plaats
De school is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen de opgegeven schooldagen of lestijden minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. De school dient dit aan de desbetreffende leerlingen schriftelijk mede te delen. Indien een dergelijke wijziging de leerling niet past, kan deze dit, binnen 8 dagen na deze schriftelijke mededeling, kenbaar maken en zal de overeenkomst tussen school en de leerling zonder kosten voor de leerling worden beŽindigt en zullen de door de leerling verrichte (aan)betalingen door de school worden gerestitueerd.

De school is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden en de plaats waar de lessen worden gegeven te wijzigen zonder dat de leerling daarvan compensatie in enigerlei vorm kan vragen. De school verplicht zich wel om voor de leerling een passende oplossing te bieden om deze gewijzigde/vervallen lestijden alsnog te kunnen volgen, cq in te halen.

De vakantie wordt door de school bij aanvang van het opleidingsjaar bekend gemaakt.

Examen en herexamen
Indien een cursist voor het examen is afgewezen kan een herexamen worden afgelegd tegen de in de cursusomschrijving vermelde examenkosten. Mochten voor dit herexamen (in overleg met de leerling) extra lessen noodzakelijk zijn, dan mag de school voor het volgen van extra lessen een evenredig deel van de onderwijsbijdrage bij de leerling in rekening brengen.
De leerling dient deze onderwijs-bijdrage te voldoen, voordat de extra lessen een aanvang nemen.

Werkprocessen

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. Op verzoek kan een geheimhoudingsverklaring worden overlegd. Op informatieaanvragen van derden over leerling(en) wordt nimmer ingegaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende leerling(en).

Auteursrecht
Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het opleidingsinstituut berust bij het opleidingsinstituut. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van digitale kopie, druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut. Alle gegevens die in deze brochure staan vermeld worden geacht tot de studiebepalingen te behoren, voor zover ze betrekking hebben op de opleiding die u als cursist volgt. In die gevallen waar het reglement niet in voorziet wordt door de directie beslist.

Geschillen
Bij geschillen tussen de leerling en het opleidingsinstituut over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen JannyRisonOpleidingen en de leerling, kan een klacht hierover aan de directie van het opleidingsinstituut worden toegezonden.

De directie is verplicht om binnen 10 werkdagen schriftelijk te reageren op deze klacht. Mocht de klacht, voor onderzoek, een langere termijn dan 10 dagen vragen voor een antwoord, zal dit kenbaar worden gemaakt en een redelijk termijn van uitstel zal worden gegeven.

U kunt een klacht ook voorleggen en laten behandelen door de Kamer van Koophandel in Enschede. Het is mogelijk deze procedure samen met het opleidingsinstituut bij een bindend adviseur van de Kamer van Koophandel neer te leggen. De uitspraak van deze adviseur van de KvK zal dan als bindend worden gezien. De eventuele kosten van de procedure zal dan door de verliezende partij worden gedragen.

Uitspraken van een bemiddelende partij aan de betrokken partijen worden binnen 2 maanden na het in het bezit hebben van alle opgevraagde informatie kenbaar gemaakt.

Eventuele klachten en/of geschillen zullen met de grootste zorg en altijd vertrouwelijk worden behandeld. De school verplicht zich om alle feiten en verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk te beschouwen en, behoudens de bemiddelende partij, nimmer aan derden te verstrekken.

Klachten zowel de wijze van afhandeling en uitspraak worden geregistreerd en voor de duur van 3 jaar door de school bewaard.

Druk en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de opleidingen op de website en in de studiegids voorbehouden.
made by nexus
Beroepsopleidingen in Visagie en Grimeren ††† ††† †††